Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (M. Pudmerická))

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 70/2022

Žiadateľ:  Magdaléna Pudmerická,  Dolné Saliby 789,  PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 90/1 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľa

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

ORECH v počte 1 ks – rastúci na parcele číslo 90/1

Dôvod výrubu:

Strom je veľmi rozrastený olamujúce konáre narúšajú bezpečnosť osôb a nehnuteľnosti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 17.02.2022