Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ing. Szabó, M. Szabóová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 78/2022

Žiadateľ: Ing. Štefan Szabó,  Dolné Saliby 778,  PSČ 925 02

                 Mária Szabóová,  Dolné Saliby 778,  PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 61/2 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľa

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK v počte 1 ks – rastúci na parcele číslo 61/2

Dôvod výrubu:

Strom je veľmi vysoký a ohrozuje čelnú stranu rodinného domu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 24.02.2022