Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (A.Friebertová, A.Vrablecová))

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 332/2022

Žiadateľ:

Alžbeta Friebertová,  Bratislava, Dopravná 3121/6, PSČ 831 06

Anna Vrablecová, Bratislava, Dopravná 3121/6, PSČ 831 06

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 380/3  – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľov

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

SMREKY v počte 2 ks – rastúce na parcele číslo 380/3

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi staré,  rastú v blízkosti rodinných domov a pri veternom počasí vzniká riziko poškodenia rodinných domov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 28.09.2022