Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Mgr.M.Plevová, Ing.L.Virág)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 440/2022

Žiadateľ:

Mgr. Monika Plevová,  Dolné Saliby 728, PSČ 925 02

                 Ing. Lívia Virág, Dolné Saliby 460, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 370

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 370, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom je veľmi vysoký,  rastie blízko rodinný dom čím ho poškodzuje

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 08.11.2023