Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (P.Mokrý)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 442/2022

Žiadateľ:

Patrik Mokrý,  Dolné Saliby 313, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 385

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 385, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom je vysoký a ohrozuje rodinné domy

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 08.11.2023