Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J.Szalai)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS-246/2024

Žiadateľ:

Ján Szalai,  Galanta, Mierová 41, PSČ 924 01

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/20

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  4 ks  drevín

SMREK– 4 ks,  rastúce na  parcele číslo 1546/20, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa

Dôvod výrubu:

Stromy  sú veľmi vysoké a zasahujú do elektrického vedenia,  rastú v blízkosti rodinného domu čím ho poškodzujú.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 28.06.2024