Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (A.Varga, F.Varga)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS – 9/2024

Žiadateľ:

Alexander Varga,  Dolné Saliby 4, PSČ 925 02

František Varga, Dolné Saliby 4, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 56/4

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  drevín

SMREK– 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 56/4, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi vysoké,  rastú v  blízkosti rodinného domu čím ohrozujú bezpečnosť osôb a  rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 12.01.2024