Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (M.Lásková)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS – 43/2024

Žiadateľ:

Milada Lásková,  P.O.Hviezdoslava 6, 900 21  Svätý Jur

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 152

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 152, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu:

Korene stromu spôsobujú praskanie múrov domu. Pri veternom počasí ohrozuje rodinný dom.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 01.02.2024