Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J. Fekete a S. Feketeová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 4/2023

Žiadatelia:

Jaroslav Fekete,  Dolné Saliby 201, PSČ 925 02  a  Sabina Feketeová, Dolné Saliby 201, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 941/2

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

ORECH v počte 1 ks,   rastúci na  parcele číslo 941/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu:

Strom je starý, olamujú sa konáre.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 05.01.2023