Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (D.Pákozdi a A.Pákozdi)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 37/2023

Žiadatelia:   Daniel Pákozdi,  Dolné Saliby 451, PSČ 925 02 a Anita Pákozdi, Dolné Saliby 201, PSČ 925 02

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 568/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  dreviny

Agát – 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 568/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu: Olamujúce  konáre padajú na strechu  novostavby rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 26.01.2023