Opatrenie ÚVZ SR – zmena hranice ČR – platné od 04.06.2020