OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 02/2022

Obec Dolné Saliby  VYHLASUJE  v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n.p. OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 02/2022 na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:    parcela č. 5522 – orná pôda o výmere 58374 m2.

Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže č. 02/2022

Návrh kúpnej zmluvy č. _/OVS/2022