OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 01/2020

Obec Dolné Saliby  VYHLASUJE  v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n.p. OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 01/2020 na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:    parcela č. 426/6 – záhrada o výmere 174 m2.

Ďalšie informácie o súťaži nájdete tu.