NÁVRH VZN č. 02/2022 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane …