Értesítő közigazgatási eljárás elindításáról – fakivágás – Alsószeli község

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 355/2019

Žiadateľ:  Mgr. Imrich Molnár, 925 03 Horné Saliby 637

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 1043/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  42 ks  dreviny

Topoľ – rastúci na  parcele číslo 1043/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu: Stromy sú veľmi staré a vysoké, zväčšej časti suché, nebezpečné sú  pre olamujúce suché konáre počas veterného počasia a búrok.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 02.01.2020