Értesítő közigazgatási eljárás elindításáról – fakivágás – Alsószeli község

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 355/2019

Žiadateľ: Tamás Szilinszky, 925 02 Dolné Saliby 399

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 542/4

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Smrek – rastúci na  parcele číslo 542/4, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu: Strom ohrozuje rodinný dom majiteľa nehnuteľnosti ako i susedný rodinný dom.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 12.02.2020