Címke: <span>voľby</span>

A Szlovák Köztársaság államfőjelöltjei

A Szlovák Köztársaság államfőjelöltjei

2019. március 16.

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

A Szlovák Köztársaság elnökének választása – tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

 • a szabadságvesztés-büntetés töltése,
 • jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,
 • a cselekvőképességtől való megfosztottság.

IV

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.) a községi hivatal nyitvatartási óráiban.

A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirat formájában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.),

elektronikus úton úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • utónév és családi név,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 • levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely címétől).

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03. 29.) kérvényezhető.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • utónév és családi név,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.

V

A szavazás módja

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja.  A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.

***

További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

weboldalon érhetők el.