Dodatok č. 5/2021 k VZN č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v DD v Dolných Saibách

Schválený Dodatok č. 5/2021 k VZN č. 5/2015 o poskytovaní soc. služieb v DD-D.Saliby 

Vyvesený:  14.12.2021

Zvesené bude: 30.12.2021

Návrh Dodatku č. 5/2021 k VZN č. 5/2015 o poskytovaní soc. služieb v DD-D.Saliby

Návrh vyvesený:  26.11.2021

Návrh zvesený:  13.12.2021