Autor: Kováč Marcela

Zámer obce prenajať priestory v budove Zdravotníckeho strediska súp.č. 20 – ambulancia obvodného lekára_02.04.2024

Priloha-c.-1_Cenova-ponuka_navrh.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.-najom.-zmluvy_ambulanci.pdf
Priloha-c.-1_Cenova-ponuka_navrh.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.-najom.-zmluvy_ambulanci.pdf
Name
 

Zámer obce prenajať poľnohospodárske pozemky v k.ú. Dolné Saliby_rozvojové plochy_28.03.2024

Priloha-c.-1_pozemky-na-prenajom_rozvojove.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove-1.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.najom_.zmluvy_polnohosp-pozemky-rozvojove.pdf
Zaznam-z-vyhodnotenia-ponuk-2.pdf
Priloha-c.-1_pozemky-na-prenajom_rozvojove.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove-1.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.najom_.zmluvy_polnohosp-pozemky-rozvojove.pdf
Zaznam-z-vyhodnotenia-ponuk-2.pdf
Name

Zámer obce prenajať poľnohospodárske pozemky v k.ú. Dolné Saliby_28.03.2024

PRILOH1.pdf
Priloha-c.-1_pozemky-na-prenajom_.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-poln.pozemky.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.najom_.zmluvy_polnohosp-pozemky.pdf
Zaznam-z-vyhodnotenia-ponuk-1.pdf
PRILOH1.pdf
Priloha-c.-1_pozemky-na-prenajom_.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-poln.pozemky.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.najom_.zmluvy_polnohosp-pozemky.pdf
Zaznam-z-vyhodnotenia-ponuk-1.pdf
Name

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (M.Lásková)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: OcÚDS – 43/2024

Žiadateľ:

Milada Lásková,  P.O.Hviezdoslava 6, 900 21  Svätý Jur

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 152

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  dreviny

SMREK– 1 ks,  rastúci na  parcele číslo 152, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu:

Korene stromu spôsobujú praskanie múrov domu. Pri veternom počasí ohrozuje rodinný dom.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 01.02.2024