Pracovná pozícia – zastupovanie počas práceneschopnostivedúci/vedúca školskej jedálne.

ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda Dolné Saliby

 

ponúka pracovnú pozíciu na zastupovanie počas práceneschopnosti

vedúci/vedúca školskej jedálne.

 

Predpokladaný termín nástupu: 28.08.2019

Pracovný pomer: na dobu určitú

Pracovný úväzok: 6h/deň

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda Dolné Saliby a výdajné školské jedálne pri materských školách v Dolných Salibách.

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,

Uprednostnení budú uchádzači s požadovaným vzdelaním: stredná hotelová škola, škola spoločného stravovania s maturitou v odbore kuchár, stredná zdravotnícka škola – odbor asistent výživy (bývala diétna sestra), stredná priemyselná škola potravinárska, obchodná akadémia doplnená výučným listom v odbore kuchár.

 

 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • Uprednostňuje sa najmenej 1 rok praxe v stravovaní,
 • Bezúhonnosť, podľa § 3 ods. 3 zákona 552/2003 Z. z.. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v školskom stravovaní, § 139, 140, 141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia školského stravovania – aplikácie iKelp, prípadne spoločného stravovania,
 • Zdravotná a odborná spôsobilosť na prácu v zariadení spoločného stravovania,
 • Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
 • Vodičské oprávnenie skupiny „B“
 • V pracovnej náplni je aj rozvoz stravy (obeda) do výdajných školských jedální.

 

 1. Zoznam dokladov k žiadosti:
 • žiadosť,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
 • potvrdenie alebo čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • profesijný životopis,
 • fotokópia vodičského preukazu,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Po oznámení úspešnosti vybraný uchádzač predloží:

 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a zdravotný preukaz
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

—————————————————————————————————————–

Dolupodpísaný (á)……………………….. (titul, meno, priezvisko) vyhlasujem, že dávam súhlas ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122, 925 02 na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na vedúcu školskej jedálne. Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a to na dobu do ukončenia výberového konania na vedúcu školskej jedálne.

 

V Dolných Salibách dňa……………………………                            podpis uchádzača/ky

—————————————————————————————————————–

 

 1. Termín a miesto podania žiadostí:

Prihlášky a požadované doklady doručte najneskôr do 26.08.2019 do 12.00 na adresu:

ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122, 925 02.

 

 1. Osobný pohovor s uchádzačom:

Dátum:  27.08.2019 o 9.00

miesto:  ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122

 

 1. Termín oznámenia úspešnosti:

Uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované podmienky bude výsledok oznámený   27.08.2019 po pohovore so všetkými uchádzačmi.

 

 

 

 

V Dolných Salibách, dňa 12. augusta 2019

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Kissová

riaditeľka školy