ZSVS – Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, že 26.5.2015 bola ukončená dezinfekcia verejného vodovodu. Do 27.5.2015 sa bude vykonávať preplachovanie potrubia. Počas preplachovania sa bude robiť monitoring vybraných ukazovateľov kvality vody pre účely sledovania účinnosti dezinfekcie a preplachovania. Odporúčame odberateľom, intenzívne prepláchnuť aj svoje vnútorné rozvody vody a to odberom vody pre úžitkové účely. Na jeden meter vnútorného rozvodu vrátane vodovodnej prípojky treba vypustiť minimálne cca 0,5 litra vody, napr. v prípade 30 metrov dlhého vnútorného rozvodu je to minimálne 15 litrov vody, to znamená 5-6 krát spláchnuť záchod.

Odbery vzoriek pre úradné účely sú naplánované na 27.5.2015. Po získaní predbežných výsledkoch rozborov vody je naplánované pracovné rokovanie prevádzkovateľa a RUVZ Galanta na 29.5.2015 o 13.00 hod. Na základe získaných poznatkov sa rozhodne o ďalšom postupe režimu prevádzkovania verejného vodovodu v Horných Salibách a v Dolných Salibách, resp. o ukončení náhradného zásobovania cisternami. O záveroch pracovného rokovania Vás budeme informovať v 29.5.2015 v piatok.

Do tohto termínu pitná voda je zabezpečená v cisternách, ktoré sú k dispozícií v obci Horné Saliby pred obecným úradom a v obci Dolné Saliby na autobusovej zastávke.

   Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante počas trvania dezinfekcie vodovodu, vodu z verejného vodovodu nepoužívať na:

  1. pitné účely a varenie

  2. oplachovanie potravín určených na priamy konzum

  3. na umývanie zubov.

Za účelom vylúčenia možnej sekundárnej kontaminácie vody z cisterien pri naberaní a následnej manipulácii odporúčame naberať  a uskladňovať  vodu len v čistých a uzatvárateľných nádobách, ktoré sú využívané len na tento účel a sú zhotovené  z materiálov vhodných na styk s pitnou vodou a uskladňovať v chladnom a tmavom prostredí (mimo účinkov priameho slnečného žiarenia)     (vhodná doba uskladňovania max. do 2 dní).

O odstránení nedostatkov kvality pitnej vody a o možnosti používať vodu bez obmedzení, budeme informovať odberateľov cestou obecného rozhlasu a oznámením na internetovej stránke www.zsvs.sk.

V Šali, 26.5.2015 {/gspeech}