VZN obce Dolné Saliby č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 4/2020 (účinnosť od 25.06.2020)