Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

VÝZVA

dátum zverejnenia: 02.02.2021

V zmysle §34e ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení nesk. predp., uvedená výzva bude zverejnená na dobu 60 dní odo dňa vyvesenia.

dátum zvesenia: