Výzva pre podnikateľov – Posledná možnosť získania podpory z IROP-u

Výzva pre podnikateľov

Posledná možnosť získania podpory z IROP-u

MAS Stará Čierna voda do 25. apríla 2023 poskytuje možnosť získania podpory pre podnikateľov.

Jedná sa o výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q601-511-001 v rámci implementácie Stratégie CLLD MAS Stará Čierna voda, financovaného z Programu IROP.

Príspevok je maximálne vo výške 55,00%, výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45,00%. Maximálna výška príspevku je 50 000 €.

Príspevok sa vypláca systémom refundácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro a malé podniky, resp. živnostníci.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Výzva a sprievodná dokumentácia sa nachádza na www. mas-scv.sk.

Koniec aktuálneho kola výzvy je do 25.04.2023, následne bude predmetná výzva ukončená.

Podrobnejšie informácie poskytuje:

RNDr. Lajos Tuba

projektový manažér

Email: tuba@foruminst.sk

Telefón: + 421 905 233 989

Webová strana: www.mas-scv.sk