Výzva na uzavretie zmluvy o prenájme hrobového miesta