Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským