Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby

zastúpený Ing. Ľudovítom Kovácsom, starostom Obce Dolné Saliby v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

s nástupom od 17. decembra 2018 na päťročné funkčné obdobie

Domova dôchodcov Dolné Saliby, Dolné Saliby, 786