Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby číslo 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Saliby