Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín-Szaksz

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 319/2020

Žiadateľ:  Zoltán Szaksz a  Jarmila Szakszová,  925 02 Dolné Saliby 398

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 540/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Breza – rastúca na  parcele číslo 540/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu: Strom je veľmi vysoký ohrozuje rodinný dom.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 25.08.2020