Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 283/2019

Žiadateľ:  Arpád Takács, 925 02 Dolné Saliby 369

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 369/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny:

Smrek obyčajný  – rastúci na  parcele číslo 369/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu: Strom je veľmi veľký, je v tesnej blízkosti rodinného domu čím narúša bezpečnosť  rodinnému domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 19.11.2019