Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 112/2020

Žiadateľ:  Ladislav Šafarnik, 925 02 Dolné Saliby 709

Silvia Patócsová,  925 02 Dolné Saliby 747

Karina Šafraniková, 925 02 Dolné Saliby 638

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 515/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

Smrek – rastúce na  parcele číslo 515/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu: Stromy sú veľmi vysoké ohrozujú rodinný dom ako i bezpečnosť  osôb

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 09.03.2020