Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Ľ. Varga, I. Varsányi

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 62/2021

Žiadateľ:  Ľudovít Varga,  Dolné Saliby 556, PSČ 925 02

Ildikó Varsányi, Horné Saliby 435, PSČ 925 03

 

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 132/3

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Breza – rastúca na  parcele číslo 132/3, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu: Strom raste v blízkosti stavby súpisné číslo 797 a prekáža  v realizácii vodovodnej a kanalizačnej prípojky k uvedenej stavbe

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 26.02.2021