Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – T. Szabo, K. Szabová

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 142/2021

Žiadateľ: Tibor Szabo,  Dolné Saliby 669, PSČ 925 02

Katarína Szabová, Dolné Saliby 669, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 482/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Smrek – rastúci na  parcele číslo 482/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu: Strom rastie v predzáhradke rodinného domu,  je veľmi vysoký,  pri veternom počasí vzniká riziko poškodenia budovy

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 03.05.2021