Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ing. Csaba Seres)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 17/2021

Žiadateľ:  Ing. Csaba Seres,  925 02 Dolné Saliby 29

Nikola Kollárová, 925 02 Dolné Saliby 275

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 40/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  8 ks  drevín

Paulownia – rastúci na  parcele číslo 40/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:  Výrub je potrebný z dôvodu výstavby rodinného domu a k zriadeniu  príjazdovej cesty k rodinnému domu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 13.01.2021