Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Helena Vargová

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 28/2021

Žiadateľ:  Helena Vargová,  925 02 Dolné Saliby 118

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 2574/21

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Orech – rastúci na  parcele číslo 2574/21, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu: Strom je starý z veľkej časti vyschnutý a spráchnivený

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 27.01.2021