Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (doc. MUDr. Mária Bucová CSc.)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 43/2021

Žiadateľ:  doc. MUDr. Mária Bucová CSc.,  Nezábudková 812/46, 821 01 Bratislava – Ružinov

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/56

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

Smreky – rastúce na  parcele číslo 1546/56, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu: Strom je veľmi vysoký rastie v blízkosti rodinného domu a pri veternom počasí vzniká riziko poškodenia budovy.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 08.01.2021