Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Z. Čerňanský)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 239/2021

Žiadateľ:  Zoltán Čerňanský,  Dolné Saliby 296, PSČ 925 02

Katarína Čerňanská, Dolné Saliby 296, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 493/2

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Smrek – rastúci na  parcele číslo 493/2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu: Strom rastie na zastavanej ploche pri rodinnom dome, je veľmi vysoký,  pri veternom počasí vzniká riziko poškodenia rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 18.08.2021