Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Brand

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 359/2020

Žiadateľ:  Ján Brand  a Katarína Brandová,  925 02 Dolné Saliby 696

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 467/7

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

Smreky – 2 ks,  rastúce na  parcele číslo 467/7, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvod výrubu: Korene stromov narúšajú základy domu, chodníky a plot.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 30.09.2020