“Farma ŽV Sziget” _Rozhodnutie č. 4880-5322/2023/Tit/371240106/Z1-DSP_Slov.inšpekcia ŽP

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4880-5322/2023/Tit/371240106/Z1-DSP _ “Farma ŽV Sziget”

vyvesené: 07.03.2023

zvesené: 22.03.2023