Rady hasičov na predchádzanie vzniku požiarov

Vážení občania !

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov od samotných vykurovacích systémov, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti. Aby sme spoločne predchádzali týmto nežiaducim javom hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád:

  • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály
  • Nepoužívajte k rozkurovaniu telies horľavé kvapaliny (benzín, riedidlo, lieh a iné)
  • Dbajte o to aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke o predpísaných rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
  • Zabezpečte kontrolu komínových telies pred začiatkom vykurovacej sezóny
  • Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
  • Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a tiež bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
  • Dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Vážení občania !

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname Vám, že hasiči sú pripravený odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Vykurovanie - plagát