Zberný dvor

Názov programu: Zberný dvor - Dolné Saliby

Gestor programu: Slovenská agentúra životného prostredia

Rozpočet projetu: 287 889,26 EUR

Nenávratný finančný prostriedok: 273 494,80 EUR

Vlastné zdroje: 14 394,46 EUR


Cieľom projektu je výstavba vlastného zberného dvora a nákup zariadení na mechanickú úpravu, zvoz a nakladanie
vytriedených zložiek komunálneho odpadu za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci. Po realizácii projektu bude obec disponovať vlastným zberným dvorom a novými funkčnými zariadeniami potrebnými pre zber odpadov a nakladanie s nimi. Zberný dvor bude mať zvýšenú kapacitu pre triedenie komunálneho odpadu, pričom sa kapacita dvora zvýši o 239 t/r. Rovnako sa zvýši množstvo vytriedeného komunálneho odpadu na 239 t/r.


Dokumenty

Dokument na stiahnutie