WiFi4EU – Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v Dolných Salibách

Názov programu: WIFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách

Gestor programu: Európska komisia - Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok: 15 000 eur

Vlastné zdroje:


Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Vďaka projektu Wifi4EU obec Dolné Saliby získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na nižšie uvedených verejných priestranstvách.

Vonkajšie (extern):

 1. Obecný úrad Dolné Saliby
 2. Zdravotné stredisko
 3. Verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke
 4. Park
 5. Multifunkčné ihrisko
 6. Dom služieb
 7. Verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome

Vnútorné (intern):

 1. Kultúrny dom
 2. Budova požiarnej zbrojnici
 3. ZŠ s MŠ Dolné Saliby, budova školy
 4. Klubová miestnosť vedľa pošty
 5. ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby, budova školy

 


Dokumenty