Úspešne dokončený projekt: Stavebné úpravy budovy a okolia Materskej školy s VJM Dolné Saliby III. etapa

Názov programu:

Gestor programu:

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok:

Vlastné zdroje:Dokumenty