Úspešne dokončený projekt: Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu …

Názov programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Gestor programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Rozpočet projetu: 44.327,37 EUR

Nenávratný finančný prostriedok: 42.111,00 EUR

Vlastné zdroje: 2.248,71 EUR


plagat A4

 

Názov projektu:

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby (SK)  a Řicmanice  (CZ)

Riadiaci orgán:

RO_IRRVA_SK_CZ_MIRRI – Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Názov fondu:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Aktivity / Realizácia projektu:

Aktivita 1: Pozorovanie prírody: pravidelné pozorovanie charakteristických ekotopov v katastri obce (Dolné Saliby vodné ekotopy, Řícmanice krasové ekotopy) skupinou mladších a starších žiakov

Realizácia:  U obidvoch partnerov boli zriadené skupiny žiakov základných škôl, pre ktorých v rámci projektu boli uskutočnené 2 workshopy, 5 terénnych exkurzií, vrátane 1 spoločného pozorovania VP a HCP. Skupina v Dolných Salibách v monitorovacom období absolvovala 1 workshop a 5 terénnych exkurzií (24-31 účastníkov). Do terénnych exkurzií bol okrem členov projektového tímu(pedagóg a biológ) zaangažovaný ako dobrovoľník aj miestny ornitológ. 8. júna sa uskutočnilo spoločné pozorovanie skupín VP a HCP s bohatým celodenným programom a terénnymi exkurziami (93 účastníkov z Dolných Salíb a Řicmaníc). V Řicmaniciach boli 3 terénne akcie. Všetky plánované podujatia boli realizované.

 

 

 

Aktivita 2: Vtáky a cicavce v obci – ich život a ochrana.  1-1 návšteva skupiny detí u partnera.

Realizácia: V júni v spolupráci s pedagógmi sa v júni uskutočnili 4 interaktívne prednášky deti základných a materských škôl  a VJM a VJS (počet detí na jednej prednáške: 20). Vo všetkých školských zariadeniach boli odovzdané didaktické pomôcky, ktoré umožnia pedagógom prezentovať túto tému aj pre nasledujúce ročníky žiakov. Následne bola realizovaná návšteva českého partnera a spoločné podujatie (12.10.2018 – 96 účastníkov). Tým boli realizované všetky plánované podujatia.

Aktivita 3: Spolužitie prírody a človeka v minulosti

Realizácia: V októbri boli realizované 4 stretnutia (2 MŠ, 2 ZŠ, 30 – 34 účastníkov na jednom stretnutí), ktorých témou bolo: -pestovanie kukurice a využitie ako surovinu v domácnostiach, – život v Dolných Salibách v 19. a na začiatku 20. storočia – návšteva miestneho vlastivedného domu, – domáce zručnosti roľníckych rodín v predvedení členov klubu dôchodcov, – páranie a využívanie peria v domácnosti. V rámci stretnutí dôchodcovia rozprávali mladým o živote v obci za ich mladosti. Tým boli realizované všetky plánované podujatia. Účastníci si svoje zážitky spracovali formou kresieb a písomných prác.

Aktivita 4: Ukážeme ostatným – Film a spot o pozorovaní prírody

Činnosť v aktivitách 1, 2 a 3 u obidvoch partnerov sledoval a natáčal profesionálny štáb, ktorý o vykonanej činnosti vyhotovil 30 sekundový spot a min. 15 minútový film (jazykové mutácie: SJ, MJ, AJ ). Film a spot boli spracované a slávnostne prezentované na záverečnej konferencii. K dispozícii boli 200 ks filmu a 10 ks spotu na DVD.

Aktivita 5: Knižná publikácia kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských obcí

Realizácia: Po vybraní zhotoviteľa prebiehala spoločná príprava obsahu publikácie. Kniha bola vydaná a slávnostne prezentovaná na záverečnej konferencii. K dispozícii bolo 600 ks.

Aktivita 6: Úvodná konferencia u HCP

Realizácia: Uskutočnila sa 6. apríla v Řícmaniciach za účasti 40 ľudí z Dolných Salíb. Počas konferencie boli zabezpečené prednášky, prezentácia plánovaného projektu a návšteva prírodných a kultúrnych hodnôt na území HCP .

Aktivita 7: Záverečná konferencia u VP

Uskutočnila sa 18.1.2019 v kultúrnom dome v Dolných Salibách (91 účastníkov), kde boli prezentované všetky aktivity projektu, boli premietané filmy a prezentované publikácie. Na konci podujatia hostia z Ričmaníc prezreli novozriadené obecné múzeum v Dolných Salibách , pamätník Milénia, pamätník 800-ého výročia prvej písomnej zmienky obce, zrekonštruovanú materskú školu s parkom, obecný park a jazero Kandia.

Banner umiestnený v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Dolných Salibách:


Dokumenty