Požiarna zbrojnica Dolné Saliby – Stavebné úpravy

Názov programu: Požiarna zbrojnica Dolné Saliby - Stavebné úpravy

Gestor programu: Ministerstvo vnútra SR

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok: 30 000,- eur

Vlastné zdroje:


Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: PHZ-OPK1-2019-003533

Tabula Tábla


Dokumenty