Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Názov programu: Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Gestor programu:

Rozpočet projetu: 111 638,38 EUR

Nenávratný finančný prostriedok: 78 403,84 EUR

Vlastné zdroje: 5 678,84


_________________________________________________________________________________________________

Environmentálna infraštruktúra predstavuje súbory stavieb, zariadení, systémov, ako aj celý rad priemyselných a environmentálnych technológií pre ochranu zdravia obyvateľstva, ako aj pre zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia. Obec Dolné Saliby sa svojimi cielenými projektami snaží o zvýšenie ekologickej stability územia – uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja v ďalšom rozvoji územia, a preto zrealizovala viacero projektov zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia vo všetkých jeho zložkách.
Tento projekt preto nadväzuje na snahu vedenia obce ako aj jej obyvateľov k znižovaniu ekologických záťaží plánovanou
investíciou zameranou na minimalizovanie negatívnych účinkov nakladania s odpadmi v obci. Environmentálne aspekty rozvoja
obce sú zohľadnené aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Saliby.
Výsledky predkladaného projektu budú dlhodobo udržateľné. Po realizácii projektu bude obec disponovať vlastnou
kompostárňou a novým funkčným zariadením potrebným pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Obec bude mať
za pomoci kompostárne zvýšenú kapacitu pre zhodnocovanie odpadov, pričom množstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov bude predstavovať 100 t/rok.
Technická udržateľnosť projektu – nákupom hnuteľných vecí na podporu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu sa zvýši množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov. Pri výbere hnuteľných vecí a zariadení sa
prihliada na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov. Zariadenia a obstarávané hnuteľné veci
spĺňajú technicky najprísnejšie kritériá.
Hlavná aktivita projektu bude realizovaná s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov, výber funkčných
materiálov pri zohľadnení ceny a kvality.
Prevádzková udržateľnosť projektu – realizáciou projektu sa vytvorí nový priestor pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci. Získaný kompost bude využívaný na vlastnú potrebu, na úpravu a skrášlenie verejných
priestranstiev priamo v obci. Náklady na prevádzku kompostárne bude zabezpečovať obec z vlastných zdrojov. Na realizáciu
projektu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol
požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia.Obec plánuje realizáciu tohto projektu nadviazať na predchádzajúci projekt zameraný na
výstabu zberného dvora. Výstavbou vlastnej kompostárne, ktorá by zhodnocovala biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov a verejných priestranstiev by prispela ku komplexnosti riešenia problémov s odpadmi v obci.


Dokumenty

Dokument na stiahnutie
Dokument na stiahnutie
Dokument na stiahnutie
Dokument na stiahnutie
Dokument na stiahnutie