Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Názov programu: Druh dotácie: §2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Gestor programu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rozpočet projetu: 7506,- eur

Nenávratný finančný prostriedok: 6700,- eur

Vlastné zdroje: 806,- eur


 

Na základe  žiadosti č. 130/2020 žiadateľa „Obec Dolné Saliby“ o poskytnutie dotácie predloženej v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „zákon“), rozhodol  minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  vo výške 6 700,00 EUR  reg. č. 8293/2020-M_ORF za účelom nákupu materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Dolné Saliby.

 


Dokumenty