Bojujeme s koronavírusom

Názov programu: Bojujeme s koronavírusom

Gestor programu: Trnavský samosprávny kraj

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok: 2000

Vlastné zdroje:Dokumenty