Pozvánka – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2020

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zasadnutie obecného zastupiteľstva má byť neverejné.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1190 Z. z. na neverejnom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo neprijíma uznesenia ohľadne nakladania s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Pozvánka