Oznam o priebehu dezinfekcie verejného vodovodu

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, aby 23 a 25.5.2015 (v sobotu a v nedeľu) v záujme zabezpečenia dokonalej dezinfekcie vnútorných rozvodov domov a vodovodných prípojok odoberali vodu na úžitkové účely zo  všetkých výtokových ventilov aby sa čerstvá nekontaminovaná voda dostala do každéj časti vnútorného vodovodu.

Pitná voda je zabezpečená v cisternách, ktoré sú k dispozícií v obci Horné Saliby  pred obecným úradom a v obci Dolné Saliby na autobusovej zastávke.

 Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante počas trvania dezinfekcie vodovodu, vodu z verejného vodovodu nepoužívať na:

  1. pitné účely a varenie

  2. oplachovanie potravín určených na priamy konzum

  3. na umývanie zubov

Vodu z vodovodu je možné používať na úžitkové účely tzn. na osobnú hygienu, na úmývanie, upratovanie, polievanie, na splachovanie WC a pod.

Za účelom vylúčenia možnej sekundárnej kontaminácie vody z cisterien pri naberaní a následnej manipulácii odporúčame naberať  a uskladňovať  vodu len v čistých a uzatvárateľných nádobách, ktoré sú využívané len na tento účel a sú zhotovené  z materiálov vhodných na styk s pitnou vodou a uskladňovať v chladnom a tmavom prostredí (mimo účinkov priameho slnečného žiarenia)     (vhodná doba uskladňovania max. do 2 dní).

Zdroj kontaminácie vody bol lokalizovaný a vyradený z prevádzky  21.5.2015 o 14.20 hod. v rodinnom dome v obci Horné Saliby. Po vykonaní dezinfekcie vodovodu a preukázaní predpísanej kvality vody bude možné vodu z verejného vodovodu používať bez obmedzenia.

O odstránení nedostatkov kvality pitnej vody a o možnosti používať vodu bez obmedzení, budeme informovať odberateľov cestou obecného rozhlasu a oznámením na internetovej stránke www.zsvs.sk.{/gspeech}